چاپگر سریع ، کم هزینه و مقاوم مناسب برای همه شرایط محیطی                تحولی بزرگ در صنعت چاپ دیجیتال - چاپحانه های دیجیتال سری varioPRINT ترکیبی از نوآوری های Oce و Canon OCÉ PLOTWAVE 345/365 PRINTING SYSTEMS سیستم مهندسی پلات ویو 365 مخصوص چاپ قبوض،گزارشات مالی،انبارداری
تحولی بزرگ در صنعت چاپ دیجیتال - چاپحانه های دیجیتال سری varioPRINT ترکیبی از نوآوری های Oce و Canon
جدید در سیستم های مهندسی
سیستم مهندسی پلات ویو 365
OCÉ PLOTWAVE 345/365 PRINTING SYSTEMS
چاپگر سریع ، کم هزینه و مقاوم مناسب برای همه شرایط محیطی
مخصوص چاپ قبوض،گزارشات مالی،انبارداری